Bronze figure of Bixia Yuanjun

13Bronze figure of Bixia Yuanjun

Qing Dynasty
(AD 1644–1911)
China, Beijing

121874

Also in this case

Delete